Přehled o peněžních tocích

Výkaz Cash flow je důležitý nástroj pro řízení financí. Víte, o jaký přehled se jedná a z čeho všeho se skládá?

Přehled o peněžních tocích (cash flow) poskytuje informace o příjmech, výdajích a peněžních ekvivalentech během účetního období. Jedná se o peněžní toky:

– z provozní činnosti;

– z investiční činnosti;

– z finanční činnosti.

Peněžní toky z provozní činnosti – jedná se o všechny činnosti, které nelze zařadit do investiční a finanční činnosti. Do příjmů z provozní činnosti můžeme zařadit například příjmy z prodeje vlastních výrobků, zboží, služeb nebo příjmy za zprostředkovatelskou činnost. Dále sem patří výdaje za pořízení materiálu, zboží, služeb či mzdové výdaje.

Peněžní toky z investiční činnosti – v přehledu z investiční činnosti účetní jednotka zahrne všechny nekompenzované příjmy a výdaje, které vznikly v souvislosti s investiční činností. Jedná se zejména o výdaje vynaložené na pořízení dlouhodobého investičního majetku, příjmy z prodeje stálých aktiv a půjčky spolu s úvěry poskytnuté spřízněným osobám.

Peněžní toky z finanční činnosti – jedná se o příjmy nebo výdaje peněžních prostředků a ekvivalentů, na základě kterých, dochází ke změně vlastního kapitálu, dlouhodobých nebo krátkodobých závazků. Podmínkou je, že všechny peněžní toky z finanční činnosti

se musí bezprostředně vztahovat k financování podnikatelské činnosti. Patří sem například příjmy z peněžních darů, z vydání opčních listů, z přijatých úvěrů, půjček a výpomocí či příjmy z dotací na investiční majetek. Mezi výdaje z finanční činnosti řadíme například výdaje na výplatu dividend či podílů na zisku.

Přehled o peněžních tocích je součástí komplexního hodnocení výkonnosti podniku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *