Úvod

Finanční analýza je vnímána jako nedílná součást finančního plánování, respektive hodnocení výkonnosti daného podniku.

Z hlediska užitku pro vlastníka by podnik měl v každém případě vytvářet hodnoty, které generují zisk. Výstupy finanční analýzy jsou důležité nejen pro vlastníky podniku, vrcholového vedení a manažerů podniku ale i potencionálních investorů, obchodních zástupců, zákazníků či bank. Pro banky jsou tyto údaje důležité zejména při žádání podniku o úvěr.

Fin-analýza je sestavená tak, že stačí vyplnit Vstupní údaje, Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty. Finanční ukazatelé se již automaticky vypočítají.
Ke každému ukazateli je vytvořený graf.

Fin-analýza zahrnuje aktuální formuláře pro účetní závěrku v plném rozsahu, Rozvahu v plném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Pro každý formulář zvlášť je potřeba vyplnit aktuální období, ostatní hodnoty se již vyplní automaticky. Výjimkou je Rozvaha v plném rozsahu, kde se kromě aktuálního období musí ručně vyplnit i jednotlivé řádky Brutto a Korekce za běžné účetní období. Hodnoty korekce se zapisují v záporných číslech.

Formulář Rozvaha v plném rozsahu je aktuální od 1. 1.2018;
Formulář Výkaz zisku a ztráty je aktuální od 1. 1. 2018;
Formulář Přehled o peněžních tocích je aktuální od 1. 1. 2016;
Formulář Přehled o změnách vlastního kapitálu je aktuální od 1. 1. 2018.