Zrušení registrace k DPH

📌 Zrušení registrace k DPH mohou plátci, u kterých je obrat za období 12/2021 až 11/2022 vyšší jak 1 000 000 Kč ale zároveň nižší jak 2 000 000 Kč.

📌 Zrušit registraci lze i u plátců podle §6b odst. 4 zákona o DPH nebo podle § 6e odst. 5 zákona o DPH, pokud jejich obrat za období od 9/2022 do 11/2022 je vyšší jak 250 000 Kč ale zároveň nižší jak 500 000 Kč.

📌 O zrušení registrace lze zažádat i u plátců, kteří naplní výše uvedené kritérium obratu, ale nebyli osobami povinnými k dani, tzn. nevykonávali žádnou ekonomickou činnost, a to po celé výše uvedené období.

📌 V tomto případě neplatí podmínka, že žadatel o zrušení registrace musí být plátcem minimálně jeden rok nebo 3 měsíce u plátců podle § 6b a § 6e zákona o DPH).

‼️ Žádost o zrušení registrace podle speciální úpravy musí být podána do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti přechodných ustanovení, tj. do 8. 12. 2022. ‼️

📌 Žádost o zrušení registrace podle speciální úpravy se musí podat pouze v elektronické formě v podobě interaktivního formuláře na daňovém portále www.mojedane.cz. Jedná se formulář „Žádost o zrušení registrace.“

‼️‼️‼️ POZOR ‼️‼️‼️

📌 Pokud se rozhodnete o zrušení registrace k DPH musíte si nejprve promyslet, zda to pro Vás bude výhodné. Zrušení registrace se může totiž pěkně prodražit.

📌 V případě zrušení registrace musí plátce vrátit finančnímu úřadu odpočet DPH, který si nárokoval při koupi dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, nedokončeného majetku, drobného majetku nebo také zásob.

📌 Lhůta pro vrácení odpočtu DPH:

🟥10 Let pro nemovitosti, stavby, jednotky a jejich technické zhodnocení

🟥 5 let pro ostatní dlouhodobý majetek

🟥 11 měsíců předcházejících měsíci zrušení registrace pro zásoby, vlastní nedokončený majetek, drobný majetek v minimální hodnotě 2 100 Kč

📌 DPH se musí vrátit v poměrné výši (tj. kolik měsíců uplynulo od pořízení majetku, zásob) v posledním daňovém přiznání.

📌 Pokud se již plátce rozhodne ukončit registraci, musí si také uvědomit, zda nebude mít povinnost stát se identifikovanou osobou. V tomto případě by ho povinnost podávat daňové přiznání, popř. souhrnné hlášení neminula. Pozor tedy

na Facebookové a Google reklamy, u kterých nezáleží na výši částky.